Home
 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Wieprzu

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODO, iż:

 

 • Administrator danych.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 3 w Wieprzu

z siedzibą przy ul. Centralna 15,34-122 Wieprz

Tel. 33 875 53 19

e-mail:  sekretariat@przedszkole3.wieprz.pl

adres www: przedszkole-wieprz.com.pl

 

Inspektor ochrony danych.

 

Inspektorem Ochrony Danych w naszej placówce jest Pani Magdalena Buczak,
z którą można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez adres e-mail:  iod@wieprz.pl ; telefon: +48 506 391 066; lub pisemnie na adres naszej placówki.

 

 

 • Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

 

 • Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych przez Przedszkole Publiczne Gminy Wieprz nr 3 w Wieprzu określonych przepisami prawa, w szczególności w 6 – 10d ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących gminie uprawnień, bądź spełnienia przez gminę obowiązków określonych tymi przepisami prawa ,albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 • Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 • W celu promocji przedszkola na podstawie Twoje zgody ( podstawa z art. 6 ust.1 lit. A RODO)
 • W celu wypełnienia obowiązku ustawowego, na podstawie obowiązku Ustawy- Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r., poz.59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz. U. z 2017r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, nie będą udostępnione innym odbiorcom ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. C RODO)
 • Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
 • W celu ochrony życia i zabezpieczenia dziecka na podstawie upoważnienia od rodziców

( Dz.U. z 2017 r., poz.59, oraz art.6. ust.1 lit.b RODO).

 

 • Odbiorcy danych osobowych.

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt II odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

 

 • Okres przechowywania danych osobowych.

 

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
  do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 • Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

 • Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
 • przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

 • Prawo do wycofania zgody.

 

 • Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,do wycofania zgody.
 • Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
 • ustawowym,
 • umownym,
 • warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
 • W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 • W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
  nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 • W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

Off 

September 9, 2018